Management

His Holiness Shri Vijaya Mahanta Shivayogi

.

Kayaka Yogi Late Shri Gurubasavarya Math Guruji

.

His Holiness Shri Vijaya Mahanta Shivayogi

.

President

Holiness Shri Ma.Ni.Pra. Gurumahant Swamiji

Vice-President

.His Holiness Shri Ma.Ni.Pra. Abhinava Annadana Mahaswamiji Halakere

Governing body

Chairman

Dr.V.C. Charantimath

Hon. Secretary

Shri. B.M. Hokrani

Director

Shri. B.S. Kendur

Director

Shri. V.C. Chetter

Director

Shri. G.G. Patil

Director

Shri. M.S.Math

Director

Shri. V.P. Balutagi

Director

Shri. M.I. Katti

Director

Shri. S. K. Gaddi

Director

Shri M.N.Tenahalli

Director

Shri. M. S. Nagaral

Principal

Prof. Smt. S.K.Math. M.Sc.

Scroll to Top